18 november 2007

Program Posveta ob 10-letnici SDUTSJ

Fakulteta za družbene vede, 23.11.2007, predavalnici 8 in 9.

Program

Registracija: 8.00 - 8.45

8.45 - 9.00 Dobrodošlica predsednice
9.00 - 10.00 Jezik stroke v slovenskem prostoru: okrogla miza z vabljenimi gosti
10.00 - 10.15 Odmor
10.30 - 11.45 Sklop 1

Skupina A

Violeta Jurković, Melita Djurić in Šarolta Godnič Vičič: Status učitelja tujega jezika stroke v visokem šolstvu

Dubravka Celinšek: Nova vloga visokošolskega učitelja pri delu s študenti in sodelovanju z drugimi strokovnjaki ter vodstvom

Mihaela Zavašnik: Profil slovenskega učitelja angleškega strokovnega jezika

Slavica Čepon: Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke: študija primera v slovenskem izobraževalnem prostoru

Skupina B

Mateja Petrovič: Leksikalni pristop in delo z avtentičnim besedilom

Nataša Gajšt: Akcijsko raziskovanje in učitelji jezika stroke

Nada Vukadinović: Moodle kot pripomoček za izvajanje teamskega pristopa pri kombiniranem poučevanju jezika in stroke

Darja Mazi Leskovar: Javno nastopanje, retorika in pouk tujega jezika

11.45 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.30 Sklop 2

Skupina A

Jana Kobav: Zagotavljanje enakih možnosti v razredih srednjega strokovnega izobraževanja

Helena Kozar: Nemški jezik stroke v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Polona Svetlin Gvardjančič: Učitelj tujega strokovnega jezika

Božidar Žibret: Kako promovirati jezik stroke - nemščino?

Skupina B

Metka Brkan: Primeri rabe v dvojezičnih strokovnih slovarjih

Mojca Jarc: Razvijanje zmožnosti pri pouku tujega jezika stroke ob simulacijah mednarodnih konferenc: Primer simulacij v 1. tujem jeziku v primerjavi s simulacijami v 2. tujem jeziku

Mojca Šauperl in Alenka Šauperl: Vsebinske in jezikovne značilnosti izvlečkov v znanstvenih zgodovinskih revijah

Šarolta Godnič Vičič: Korpusi usvajanja jezika pri pouku jezika stroke

13.30 - 15.00 Kosilo
15.00 - 16.30 Sklop 3
Skupina A

Alenka Kocbek: Prevajanje kot sestavina medkulturnih komunikacijskih kompetenc v poslovnem okolju

Vita Kilar: Nemščina kot jezik poslovne komunikacije v Sloveniji. Raziskava stanja v hčerinskih družbah nemških podjetij

Nives Lenassi: Značilnosti poslovnih elektronskih sporočil v italijanskem jeziku, ki jih tvorijo rojeni govorci italijanščine in Slovenci kot tuji govorci italijanščine

Nadja Dobnik: Razvijanje študijskega programa in učbenika za poslovno italijanščino na Ekonomski fakuteti v Ljubljani

Skupina B

Majda Šavle: Strokovna angleščina v zdravstveni negi – veščine uspešne komunikacije

Alenka Kukovec: Poučevanje angleškega letalskega jezika in radiotelefonije v luči novih zahtev za jezikovno znanje pilotov

Igor Rižnar: Vloga učbeniških gradiv pri poslovni angleščini v slovenskem terciarnem izobraževanju

Nina Gorenc: Izzivi poučevanja italijanščine kot jezika za posebne potrebe na FDV
16.30 - 16.45 Odmor
17.00 - 19.00 Učitelji tujega jezika stroke in vloga SDUTSJ: pogled v prihodnost - okrogla miza udeležencev posveta