16 oktober 2015

Posvet Kako spodbujati pedagoško odličnost

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 25. septembra 2015 organiziral posvet Kako spodbujati pedagoško odličnost, ki je bi namenjen diskusiji o kakovosti poučevanja in učenja v visokem šolstvu. Po uvodnih nagovorih prorektorja Univerze v Ljubljani, dr. Gorana Turka, predsednice Komisije za kakovost UL, dr. Marinke Drobnič Košorok in namestnice predstojnice CPI, dr. Veronike Rot Gabrovec sta ddr. Barica Marentič Požarnik in dr. Andreja Lavrič predstavili svojo izkušnjo in glavne ugotovitve delavnic Osnove visokošolske didaktike, izvedenih v okviru projekta KUL (Kakovost – Univerza v Ljubljani; 2013-2015). Poudarili sta ključnost poglobljenega učenja in znanstveno podprtih odločitev visokošolskih učiteljev pri poučevanju. Po diskusiji o pomenu interdisciplinarnosti in povezovanja izkušenj visokošolskih učiteljev -  razmišljujočih raziskovalcev, so nam udeleženci teh delavnic (dr. Vesna Miličić z Biotehniške fakultete UL, dr. Petra Hudler z Medicinske fakultete UL, dr. Peter Kramar s Fakultete za elektrotehniko UL in dr. Veronika Rot Gabrovec s Filozofske fakultete UL) predstavili primere dobre prakse. Navdušili so nas z izvirnimi rešitvami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju naučenega.  V nadaljevanju posveta sta asist. Marjeta Šarić in dr. Urška Sešek povzeli svojo izkušnjo z izvedbo delavnic Uspešno javno nastopanje v angleščini, Luka Hrovat je predstavil načrte na področju izobraževanj iz visokošolske didaktike za leto 2015-2016 (gl. spletno stran FFUM), Katarina Aškerc s CMEPIUSA pa nas je seznanila s 40. konferenco Improving University Teaching Univerze Harvard, UM in UL junija v Ljubljani in z načrti CMEPIUSA pri spodbujanju mednarodnega povezovanja na področju kakovosti visokošolskega poučevanja in učenja. Razpravljali smo o pomenu refleksije, o izzivih in priložnostih posredovanja in vključevanja povratne informacije v proces poučevanja in učenja in o vrednotenju kakovosti dela visokošolskih učiteljev, ki zadeva vse udeležence (študente, visokošolske učitelje, habilitacijske komisije, centre, komisije za kakovost, ipd.). V razpravi o spodbudah in omejitvah pri svojem delu smo poudarili, kako pomembna je finančno podprta in kontinuirana skrb za izobraževanje visokošolskih učiteljev, saj nas takšne izkušnje povezujejo in plemenitijo. Sklenili smo z mislijo, da je za spodbujanje pedagoške odličnosti pomembna enotnost stališč v stikih s javnostmi, ki ni dovolj seznanjena s tovrstno problematiko, zato smo pozdravili pobudo za oblikovanje zapisa o glavnih spoznanjih posveta.

Zapisala: Mateja

Ni komentarjev: