16 oktober 2015

Še en vtis s predavanja dr. Vesne Vuk Godina

Poleg tega, da se že dlje časa soočamo s funkcionalno nepismenimi študenti, je dr. Godina uvodoma pojasnila pomembno vlogo šole v njeni družbeni funkciji in še posebej  poudarila, da je vzgoja le del socializacijskega procesa, ki v reprodukcijski družbi poleg naravnega prirastka omogoča družbeni  obstoj in razmerja, nadrejena dobrobiti posameznika.

Ugotavljamo lahko, da se v smislu znanja soočamo z izkoreninjeno generacijo otrok in to v času, ko v svetu vlada znanje, ne kapital. Sodobni kapitalizem korporativnega značaja temelji na zahodnjaški ekonomski logiki, ki se je začela razvijati s temeljnim vprašanjem vodenja korporacij.  Paralelni sistem šolstva v ZDA in Veliki Britaniji s prevladujočim konceptom upravljanja znanja v zasebnih šolah zagotavlja  usposobljene profesionalce, menedžerje, ki lahko s prevlado znanja nad principi proste tržne ekonomije upravljajo s korporacijami.

Da bi kot učitelji in pedagogi, katerih glavna vloga  je prenos znanja, uspešno poučevali današnje generacije študentov, je predvsem pomembno razumeti, kako študenti funkcionirajo v okviru postavljenih pravil in jasno določene nadrejenosti. Znotraj treh skupin – socialno kompetentnih, heteronomnih in patološko narcisističnih študentov –  so prepoznavne posamezne tipološke značilnosti, od (i) avtonomnega odločanja, preko (ii) družbene podredljivosti  do (iii) infantilnega egocentrizma in nerealne ideje o lastni izjemnosti.

Današnje metode poučevanja so naravnane na prvi tip socialno kompetentnih študentov (strokovno »self-directed«) in so zato za celotno generacijo neuspešne. Z njimi se v šolstvu žal najmanj ukvarjamo.

Po nekaterih študijah naj bi druga skupina, tako imenovani heteronomni posamezniki, predstavljala med 45 in 90 odstotkov Slovencev. V stroki poimenovani »other-directed«, se prilagajo zunanjim zahtevam in mnenju drugih. Tu je potrebno zasesti vrednostno mesto »pomembnega drugega«, tudi z akademskim diskurzom in jasno postavljeno hierarhijo in pravili.

V tretjo skupino sodijo študenti z značilnostmi patološkega narcisa, kjer ukinjeno ugodje sicer telesno odraslih posameznikov vodi v kršenje pravil. Značilnosti, kot so funkcionalna neodraslost, verbalna neobvladljivost in podaljšan infantilizem, se kažejo v pomanjkanju morale, skrivljenih  verbalnih označbah, nerealnih pričakovanjih in pomanjkanju socialnih veščin. Zlasti tu odpadejo tradicionalni ukrepi in moralne nagrade, saj te temeljijo na ideji kaj je »prav« in ne na »grandioznem jazu«. Njihov preračunljivi um se poslužuje strategij, kako se izogniti kazni in priti do nagrade, zato lahko le socialna situacija, ki se jim tudi splača, vzbudi njihov interes.

Kako se torej spopasti in postaviti pravila igre tako, da jih bodo študenti  sprejeli? Dr. Godina pravi, da s poznavanjem principov funkcioniranja današnjih generacij ter doslednim uveljavljanjem pravil glede standardov znanja. Med znanjem in neznanjem ni demokracije, med učitelji in študenti ni enakopravnih odnosov, temveč mora biti postavljen jasen odnos nadrejenosti in reda, ki ga zastopa učitelj. Zavedati se moramo, da kot učitelji in pedagogi lahko zasedamo le mesto vednosti, ne pa varnosti (država) ali ugodja, ki ga nudi partnerstvo. Zagotavljanje vlade vednosti je nediskutabilno in edini legitimni način.


Zapisala: Nika
Ni komentarjev: